O NÁS
V naší mateřské škole se nachází tři předškolní třídy (5-7 let) a tři věkově smíšené (2-5 let). Všech šest tříd pracuje na principech zdravého životního stylu.
Školní vzdělávací program
Motto:
„Dítě k nám přichází z duchovního světa.
Přistupuje k nám se svou záhadou a je na nás, abychom ji luštili den po dni, hodinu po hodině.“
Charakteristika vzdělávacího programu
Dlouhodobý cíl
…společně s rodinou vytvořit dětem vnitřní oporu pro upevňování „lidství“ – hierarchii hodnot, odvahu, kreativitu, činorodost, víru ve zdar a především lásku k sobě a ostatním… Jiřina Prekopová
Hlavní cíl školního vzdělávacího programu
Hlavním cílem školy je to, aby se děti mohly zdravě rozvíjet a učit se. Aby se ve škole cítily dobře a spokojeně, měly možnost získávat nejen mnoho zajímavých zážitků, ale také vše, co potřebují pro svůj další život a vzdělávání. Vzdělávání by mělo být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, jeho učení by mělo probíhat spontánně. Znamená to stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci.
Cíle školního vzdělávacího programu
 • Rozvoj sociálních vztahů, prosociálního chování
 • Vnímání člověka, společnosti, přírody, jako součástí jednoho neoddělitelného celku
 • Tvoření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole
Cíle naplňujeme těmito prostředky (metodami a formami práce), uplatňováním těchto zásad
 • respektováním přirozených lidských potřeb (fyziologické potřeby; potřeby bezpečí; potřeby sounáležitosti, náklonnosti a lásky; potřeby uznání, sebedůvěry; seberealizace, sebenaplnění)
 • vnímáním každého dítěte jako jedinečné bytosti, která má právo rozvíjet se a učit v rozsahu svých možností a potřeb (vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí)
 • učením na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím vlastních činnosti dětí, tzv. prožitkového učení
 • upřednostněním prožitku před výkonem, procesu před výsledkem
 • vytvářením rovnováhy mezi řízenými činnostmi a spontánními hrami, zařazováním nepřímo řízených činností
 • využíváním náhodně vzniklých situací, situačním učením
 • rozvíjením komunikace a spolupráce mezi dětmi, kooperativním učením
 • rozvíjením emoční inteligence – umět se podívat na situaci očima druhého, vcítit se do něj, zabývat se jím, když potřebuje a ne až budeme mít čas
 • svým vzorem
 • podporou zájmu rodičů o dění v mateřské škole
Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah tvoří pět tematických celků
 • Vím, kdo jsem a kam patřím
 • Žiji uprostřed stálých přeměn v přírodě
 • Učím se zvládnout, co život přináší
 • Chráním si své zdraví a podporuji zdraví ostatních
 • Co už umím

Jedná se vlastně o integrované bloky – v každém z nich se integruje (propojuje) vzdělávací nabídka, dílčí vzdělávací cíle ze všech vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

 • Dítě a jeho tělo – oblast biologická
 • Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
 • Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
 • Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
 • Dítě a svět – oblast environmentální

O tyto tematické celky se opíráme při tvorbě třídních vzdělávacích programů. Na úrovni tříd učitelky plánuji tzv. tématické části. Pro účely našeho ŠVP je tematická část výběrem vzdělávací nabídky z jednotlivého tematického celku. Podoba zpracování a časové rozpětí tematické části je plně v kompetenci učitelek na třídách.
POČÍTADLO
TOPlist

POKLADNÍ HODINY
středa
24. 10. 2018
14:45 - 15:30